Alaaf tsesame. Iech bin ’t Lotte Körver, in dizze vasteloavendstsesòng: Jeugdprinses Lotte I.

Iech bin ónheimliech sjtoots dat iech dizze tsesòng uung Jeugdsprinses darf zië.
Iech bin de doater van d’r Patrick en ’t Ilona Körver. Iech bin tswelf joar en woën an de Baan 48 in Bôches. Iech han drei bröar, d’r Tom, d’r Bram en d’r Kai en ee sjwester, ’t Kyra.Vanaaf dat iech jeboare bin, vier iech al tsesame mit de mam en d’r pap vasteloavend in Bôches.

Iech sjpil dwarsfleut in de Philharmonie en zits óngertusje óp de middelbaar sjoël in Heële, ’t Grotius college. Óch sjpiël en sjpatseer iech jear mit mieng tswai bètste vrung, ós hung, d’r Lex en d’r Dembé. D’r Tom is al in 2011 Jeugdprins jewea en is noen Prins beij d’r B.V.V. Kalk aan de Books k.e., ’t Kyra in 2015 Prinses beij de Wilhelmien en d’r Bram in 2017 óch Prins beij de Wilhelmien. Doarum kin ’t vuer miech natuërlieg nit oesblieve um in die vóssjpoare tse treane.

Wiechtieg ving iech dat vuer ónger ós, in ós eeje dörp, tsesame, enne sjunne
vasteloavend junt viëre. Natuërliech dunt vuer dat óch mit al ós sjun veraine en
vasteloavendsjroepe, einzeljänger en óp d’r Roëzemondieg zoejaar mit de luij van
Zumpelveld.

Iech wunsj jidderenne, bezóngesj de kinger in Bôches, enne geweldig sjunne vasteloavend
en zien uuch allemoal óp de zietsoenge, in de wiëtsjafte, beij ’t Kalksemmertrèffe en zicher
beij d’r tsóg op Roëzemondieg. Aafsjlisse wil iech dan óch mit ee krèftieg: Bôches Alaaf!