Bedankt Alaaf en Adiee

Noa 18 joar is ‘t tsiet um inne sjritt tseruk tse doe.
18 joar han iech mit sjpass en plezeer de functie van president van der Bocheser Vasteloavendsverain B.V.V Kalk an de Books maage invulle als Kirchroadsjer jong en tsezame mit jedderinge Vasteloavend maage oesdraage en viere.

Vanaaf dis plaatsj wil iech da och jedderinge va hatse dank saage die die joare mit os en mit miech tsezame Vasteloavend jeviert hant.

Alle lede en oad lede van de BVV en zicher alle hoogheden va hatse dank vuur die klasse afjeloafe 18 joar.

Och dank an alle veraine en ongernumere en alle lu in Boches.
Oane uuch is het nit moegliech um dea klasse Vasteloavend tse viere.
Iech wunsch miene opvolger d’r Pascal sjun vasteloavendsjoare tsow.

Bedankt Alaaf en adiee.
Vuur de letste moal sjliss ich noen aaf mit ee dreifach

Boches Alaaf
De Vasteloavend Alaaf
Boches Alaaf.

Jean.