Leef Luij van Bóches. Ich han aafjeloofe joar enne jeweldige tsesòng jehat. Óp de iësjte  plaatsj ’t oesróffe, dat woar jeweldig. Vuer zunt óp retsèptsjoëne, òp jen sjoël, óp  fèssoavende, beij de Blauw Sjuut, beij d’r Burjemeester, beij de auw luuij, d’r sjliss diech aa- tsóg en in d’r jroësse óptsóg jewea. En dan han iech noen besjimmt noch enne rammel 

dinger verjeasse. Doarum wil iech uuch, de vasteloavendsjèkke va Bóches, va hatse danke. 
Ich han uuch uvveral i jen dörp jezië en hof dan óch dat iech uuch in d’r koomende tsesòng  en jiddere dea d’r hingeraa kunt, óch werum zal zië. D’r óptsóg woar natuerliech ’t bekankte  “neusje van de zalm”. Noëts zal ich de reije luij, de sjtemoeng i jen dörp en ’t oeswerrepe va  kilos’ klumpjere verjeasse. Ich kin uuch zaage: zörg dat tse dat ens mitjemaat has.  

Doaneaver wil iech óch d’r vasteloavendsverain dank zaage dat iech de mögeliegheet 
jekreaje han um Prinses Lotte I in Bóches tse weade. Dank doavuur. Óch ‘t Keetje vuer ‘t 
maache van mie kleed en de cape. Óch dank an mieng begeleiders vanoes d’r B.V.V. die in die tsiet ummer vuer miech veadieg jesjtange hant en mich jót vuerbereid en mitjenome hant. Dat hant ze in dea kloep jót jereejeld kin iech uuch zaage. Óch noch dank an jidderenne dea óp de retsèptsjoën jewea is, of óp welke anger manneer dan óch an miech jedaat hat.  

Zum sjloess wil iech mich óch jear bedanke beij mieng “Brothers in Arms”, d’r Sjo I en d’r Tom I, vuer hant ’t sjiek mit ee jehat en iech zow ’t zoë ópnuij kinne doë. Óch noch ee woad van dank aan de mam en d’r pap. Oane uuch wüër dea janse kroam natuërlieg nit jeloofe.  

Los d’r vasteloavend in Bóches hoëgleave. Jut nit noa die jroësse evenementen en viert 
vasteloavend in het eeje dörp. Jót vuer ’t dörp en jót vuer ut potmeneij. Wie jezaat: iech hof uuch allemoal in d’r koomende tsesòng i jen dörp teaje tse koome. D’r vasteloavend leaft i Bóches, losse vuer dat zoë hoade.  

Ee dreifach krèftieg: Bóches Alaaf!  

Uung Jeugdprinses Lotte I (seizoen 2023/ 2024).