Noa monde va sjwiege darf noe jedderenge wisse dat iech der sjtolse nuie jeugdprins va
Bóches bin.

Mit hiel veul vräud sjtell iech mich da óch jear a uch vuur.
Iech bin der Coen van Loo, 12 joar oad en woeën same mit mienge pap der Danny, mieng mam ‘t Patricia en mie sjwester ‘t Sanne in de Lazaristensjtroas in ’t sjunne Bóches.

Dis joar is mie letste lierjaor op de basissjoeël van Bóches. Mieng juffen zunt ‘t Fleur en ‘t Jessica.

Als lid va Sportclub’25, bring iech e jroeës deel va mieng vrij tsiet durch bei disse verein en joa jerejeld mit als assistent leider van ‘t tsweide elftal. Zelver voesbal iech bei de JO13 van de SJO ESB.

Oad en nui vier iech ummer in Österrich en dan bin iech de janse weech op de skies tse vinge.

Vasteloavend viere zits bei ós in de famielieë. In 2018 bin iech same mit mie sjwester Sanne, joegendprinsenpaar van Sportclub’25 jeweë. Mienge pap en mieng mam woare allebei ins “sjwatse Reakel” van “De Reakele” oes Boches.

Iech hoof da ooch va hatse dat jedderinge “oad, jónk, jroeës of kling” same mit miech jeet zörje vuur ing vasteloavend um noeëts tse verjèse.

Ich sjliss da noe ooch aaf mit é drei kier kriftig Bóches Alaaf!