Leef luuj va Bóches,

Iech bin ut Lieve Maes, 12 joar oad en woën same mit mieng pap en mam, Guy en Cindy, mie sjwestertje Sterre en ozze hónk Raya in de Dahliasjtroas in ós sjun Bóches.
Vanaaf bejeen dis sjoëljoar zits iech in de iësjte brugklas VWO op ut Sophianum in Gullepe.

Mienge jroesse hobby is handbal. Iech sjpiel same mit mieng vrundinne op de D-jeugd bej dur HV Olympia i Bóches.

Vasteloavend is miech va jónks aaf aa mit jejeave durch mieng auwesj. Va klings aaf aa junt vuur al mit in d’r optsóch va Bóches en dat dunt vuur al joarelank mit d’r jroesse groep va Sjportkloeb’25. Doaneave bin iech in 2015 al ins Prinses jewea bej Kinderdagverblijf Jij en Ik.

Dat iech noe Jeugdprinses va Bóches en dur BVV Kalk aan de Books moag zieë, is inge jroesse dreum dea vuur miech is oes jekoame. Iech vruj miech da och jans veul dr’op, um same mit uuch vasteloavend tse moage viere!

Iech hof uuch allenuj i jen durp tse moage bejrusse mit die daag, um d’r tsezame ing bombe carnavalstsied va tse maache!

Jeer wil iech aafsjlisse mit ee kreftig: BÓCHES ALAAF!